Verdier

Visjon

"Vi vil forenkle hverdagen for våre kunder og sikre livskvalitet for våre sluttbrukere"

Vår innovasjonsvisjon som alle våre utviklingsprosjekter skal sjekkes imot er "Ideer som forenkler"

Samfunnsansvar

Vi vil støtte prosjekter og samfunnsnyttige formål som støtter opp om vår verdier og vår visjon.

Etiske retningslinjer

Vi har etiske retningslinjer som definerer hvordan vi skal opptre som selskap.

Integritet

Vi skal vise integritet i vårt arbeid som innebærer blant annet at alle medarbeidere alltid opptrer i samsvar med gjeldende lover og regler.  Medarbeideres faglige integritet skal respekteres og det oppfordres til å varsle om kritikkverdige forhold.

Arbeidsmiljø

Vi skal ha en positiv kommunikasjon og dette innebærer at både ledelse og medarbeidere må behandle kolleger på en respektfull måte. Trivselsfremmende tiltak skal prioriteres.

Ytre miljø

Vi skal i størst mulig grad velge produkter som innehar eller tilfredsstiller kravene til en tredjeparts miljømerking og miljødeklarerte varer.  Interne rutiner skal sikre lavt energiforbruk.  Våre ansatte skal velge miljøvennlig transportmidler i tjenestereiser der dette er hensiktsmessig. De ansatte skal oppmuntres til å velge en miljøvennlig transportmåte til og fra jobb. Der det er hensiktsmessig skal vi velge telefonmøter eller nettmøter for å redusere reising. Bruk av papir, utskrift og kopiering skal begrenses. Avfall skal kildesorteres og leveres til gjenvinning så langt det lar seg gjøre.

Innkjøp

Kjøp av varer og tjenester skal foretas i henhold til god forretningsskikk og følges av våre etiske retningslinjer for innkjøp. Det skal ikke være forskjellsbehandling eller diskriminering. Innkjøpene skal alltid foretas i konkurranse mellom flere tilbydere, dersom det ikke er gode grunner til å fravike dette prinsippet.

Informasjon og taushetsplikt

Alle skal utvise en særskilt aktsomhetsplikt med hensyn til opplysninger man får kjennskap til i sitt arbeid. Det forventes at medarbeidere opptrer på en slik måte at det ikke oppstår tvil om lojalitet i forhold til virksomheten som arbeidsgiver.

Bestikkelser, gaver og fordeler

Vi skal aldri tilby eller motta ulovlige eller urettmessige pengegaver eller andre godtgjørelser for å oppnå forretningsmessige eller private fordeler for egen del eller fordeler for kunder, agenter eller leverandører.

 

Retningslinjer for etisk handel

Vi har fastsatt at vi skal følge retningslinjene basert på internasjonalt anerkjente FN- og ILO-konvensjoner. Arbeidslovgivningen på produksjonsstedet skal respekteres. Der hvor nasjonale lover og reguleringer dekker samme tema som disse retningslinjene, skal den høyeste standarden alltid gjelde.

Da vi ikke har særlig innkjøp av varer og tjenester fra utsatte bransjer eller grupper har vi ikke fullt ut undersøkt våre underleverandører på disse områdene.

Dersom det er ønsket kan vi få dokumentert at våre leverandører leverer varer og tjenester som er produsert i overensstemmelse med retningslinjene.

Sosiale og miljømessige standarder vil bli tillagt vekt ved valg av nye leverandører.